Home   Прозорість закладу

Прозорість закладу

Затверджено:

Вінницька міська рада рішення № 531 від 23.12.2016

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 67

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

(нова редакція)

 

м. Вінниця

2016 рік

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД№ 67 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі дошкільний заклад) — це ясла-садок компенсуючого типу (санаторний) для дітей віком від 1,5 років до шести (семи) років.
 2. Повне найменування — КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 67 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», скорочене найменування КЗ «ДНЗ № 67 ВМР».
 3. Місцезнаходження дошкільного закладу: 21029, Вінницька область, місто Вінниця, вул. Стельмаха, буд. 45.
 4. Засновником дошкільного закладу є Вінницька міська рада. Засновник через уповноважений ним Департамент освіти Вінницької міської ради (орган управління) здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально- технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
 5. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі — Положення), іншими нормативно- правовими актами, власним Статутом.
 6. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України.
 7. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей, створення умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетенції, розвитку в неї ціннісного ставлення до світу.
 8. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
 9. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
 10. Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством та державою за:
 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної бази. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
  • КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  • Порядок комплектування дошкільного закладу визначається чинним законодавством.
  • Дошкільний заклад може мати одновікові та різновікові групи компенсуючого типу для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування від туберкульозу, а також групи з денним, цілодобовим та короткотривалим режимом перебування дітей.
  • Відкриття нових груп здійснюється за рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради.
  • Закриття та перепрофілювання груп за віком дітей здійснюється за наказом департаменту освіти Вінницької міської ради.
  • У дошкільному закладі функціонують групи компенсуючого типу. За рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради в дошкільному закладі можуть бути створені інклюзивні групи.
  • У дошкільний заклад приймаються діти від 1,5 до шести (семи) років.від 3 до 6 (7) років- 20 осіб; різновікова група — 15 осіб; цілодобова група — 10 осіб; в оздоровчий період — до 15 осіб.
  • Наповнюваність груп: від 1,5 до 3 років — 15 осіб;
  • Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:
  • заяву батьків, або осіб, які їх замінюють;
  • заключення тубдиспансеру;
  • направлення департаменту освіту Вінницької міської ради;
  • медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що
  • дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
  • довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
  • свідоцтво про народження дитини.
  • За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
  • Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватись:
  • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини;
  • Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
   РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
   Вихідні — субота, неділя, святкові дні.
   IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО — ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
  • 3.2. Режим роботи дошкільного закладу та його груп за поданням департаменту освіти Вінницької міської ради затверджується рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради.
  • 3.1. Дошкільний заклад працює за п’яти денним робочим тижнем.
  • 2.11. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.
  • Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
  • Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
  • План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з департаментом освіти Вінницької міської ради.
  • План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період погоджується з органами держпродспоживслужби.
  • Мова навчання і виховання дітей у дошкільному закладі визначається Конституцією України і відповідним законом України.
  • Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку галузевим Міністерством.
  • З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільний навчальний заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).
  • Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги згідно чинного законодавства. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.
   V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ І МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
  • Закупівля продуктів харчування у дошкільному закладі здійснюється відповідно до чинного законодавства.
  • Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном. В групах з короткотривалим перебуванням дітей харчування не здійснюється.
  • Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.
  • Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється штатним медичним персоналом та лікарем територіально закріпленого закладу охорони здоров’я.
  • Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.
  • Дошкільний заклад забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
   • Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
   • За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамоти, цінні подарунки, грошова премія та інші, не
   • заборонені чинним законодавством.
   • Права дитини у сфері дошкільної освіти:
    VI. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО — ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
  • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
  • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
  • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
  • здоровий спосіб життя.
   • Права батьків або осіб, які їх замінюють:
  • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
  • звертатися до департаменту освіти Вінницької міської ради з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
  • брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
  • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
  • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
   Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
  • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
  • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
  • слідкувати за станом здоров’я дитини;
  • інші права, що не суперечать законодавству України.
  • На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
  • Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими нормативно- правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  • Педагогічні працівники мають право:
  • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
  • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
  • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
  • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
  • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
  • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
  • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
  • на захист професійної честі та власної гідності;
  • інші права, що не суперечать законодавству України.
  • Педагогічні працівники зобов’язані:
  • виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку;
  • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
  • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
  • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
  • виконувати накази та розпорядження керівництва;
  • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
  • Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу керівником закладу.
  • Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
  • Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди.
  • Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
  • Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
   VII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
  • Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом освіти Вінницької міської ради.
  • Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його директор (завідувач), який призначається і звільняється з посади директором департаменту освіти Вінницької міської ради.
  • Керівник дошкільного закладу:
  • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
  • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
  • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
  • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
  • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
  • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
  • складає кошторис та штатний розпис на відповідний рік, подає їх на затвердження в департамент освіти Вінницької міської ради, спільно з головним бухгалтером забезпечує правильність та ефективність використання бюджетних коштів;
  • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
  • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
  • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
  • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
  • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
  • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
  • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.До складу педагогічної ради входять: директор (завідувач), педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бутиГоловою педагогічної ради є директор (завідувач) дошкільним закладом.
  • представники громадських організацій.
  • 7.4. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі — педагогічна рада.
  • Педагогічна рада закладу:
  • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
  • організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
  • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х разів на рік.
  • Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
  • Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.Загальні збори:
  • Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
  • вносять пропозиції про зміни і доповнення до Статуту;
  • обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
  • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
  • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово- господарської діяльності дошкільного закладу;
  • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
  • У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою.Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, використання коштів закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків, інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
  • Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).
  • У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада — орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
  •  Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради.
  • Основними завданнями піклувальної ради є:
  • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
  • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
  • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
  • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
  • організація дозвілля та оздоровлення дітей дошкільного закладу;
  • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
  • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
  • сприяння соціально-правової, захисту учасників навчально-виховного процесу.
   VIII. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  • Майно дошкільного закладу включає будівлі, споруди, інженерні комунікації, земельну ділянку, де розміщуються спортивні та ігрові майданчики, зони відпочинку та господарські будівлі, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.
  • Майно, закріплене за дошкільним закладом, належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
  • Дошкільний заклад має право придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб з оплатою, відповідно до укладених угод, здавати в оренду майно (без права викупу), за погодженням із органом управління — Департаментом освіти Вінницької міської ради.
  • Відповідно до чинного законодавства дошкільний заклад користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
  • Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані дошкільному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
   XII.ФІНАНСОВО — ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  • Дошкільний заклад є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску). Доходи (прибутки) дошкільного закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання дошкільного закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.
  • Фінансування дошкільного закладу здійснюється головним розпорядником коштів — Департаментом освіти Вінницької міської ради згідно чинного законодавства та на основі кошторису.
  • Джерелами фінансування кошторису дошкільного закладу є:
  • кошти міського бюджету;
  • кошти, отримані від надання додаткових освітніх послуг, передбачених-кошти від реалізації списаного майна, від оренди приміщень, споруд, обладнання;
  • -добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних, юридичних і фізичних осіб.
  • чинним законодавством;
  • Бюджетне фінансування та власні надходження дошкільного закладу зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України і використовуються згідно з кошторисом.
  • Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у дошкільному закладі визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, галузевого Міністерства та Вінницької міської ради. За рішенням органу управління (Департамент освіти Вінницької міської ради) бухгалтерський облік в дошкільному закладі може здійснюватися самостійно або централізованою бухгалтерією Департаменту освіти Вінницької міської ради.
  • Дошкільний заклад складає та подає в установленому чинним законодавством порядку фінансову, бюджетну та статистичну звітність.
   XIII.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  • Дошкільний заклад підпорядкований і підзвітний департаменту освіти Вінницької міської ради.
  • Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому галузевим Міністерством.
  • Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється департаментом освіти Вінницької міської ради.
   XIV.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
    Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально- виховним процесом встановлюється департаментом освіти Вінницької міської ради.
  • Зміни: до Статуту затверджуються засновником дошкільного закладу шляхом викладення Статуту в новій редакції.
  • Зміни до Статуту здійснюються при змінах чинного законодавства та в інших випадках за рішенням засновника.
  • Зміни до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації згідно з чинним законодавством.
   XV. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  • Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації і злиття, поділу, приєднання, перетворення) або ліквідації відповідно до чинного законодавства.
  • Ліквідація або реорганізація дошкільного закладу здійснюється за рішенням його засновника або за рішенням суду.
  • У разі припинення діяльності дошкільного закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи дошкільного закладу за рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності міста або зараховуються до доходу міського бюджету в частині грошових коштів.
  • У разі реорганізації дошкільного закладу вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
  • Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
  • Дошкільний заклад є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

   Структура та органи управління закладу


  • Кадровий склад педагогічного персоналу
   Баглай Л.В. — завідувач, вища категорія
   Лісова І.М. — вихователь-методист, 1 категорія
   Ратушняк М.В. — психолог, вища категорія
   Лазуренко Н.О. — фізінструктор, 1 категорія
   Поліщук Л.М. — музичний керівник, вища категорія
   Крес І.Ю. — музичний керівник, 1 категорія
   1 група (ранній вік)
   Кравець Н.І. — вихователь, 10 т.р.
   Колісник М.І. — вихователь, 11 т.р.
   2 група (середній вік)
   Глазунова В.Ф. — вихователь, 10 т.р.
   Антонюк В.П. — вихователь, 1 категорія
   3 група (середній вік)
   Матусяк О.В. — вихователь, 10 т.р.
   Масляк Л.М. — вихователь, 11 т.р.
   4 група (ранній вік)
   Задворна Т.М. — вихователь, 11 т.р.
   Швидка В.О. — вихователь, 11 т.р.
   5 група (старший вік)
   Музичук І.І. — вихователь, 11 т.р.
   Танасійчук В.Л. — вихователь, 11 т.р.
   6 група (молодший вік)
   Паламарчук Н.П. — вихователь, 11 т.р.
   Гпаркавенко Л.В. — вихователь, 1 категорія
   7 група  (старший вік)
   Кирнична В.К. — вихователь, 11 т.р.
   Тиндик Н.Д. — вихователь, вища категорія
   8 група (старший вік)
   Богданова Т.Л. — вихователь, 1 категорія
   Коротинська Л.І. — вихователь, вища категорія
   9 група (старший вік)
   Терез І.П. — вихователь, 1 категорія
   Паращина  І.М. — вихователь, 11 т.р.
   10 група (середній вік)
   Гнатюк Л.І. — вихователь-методист, 11 т.р.
   Мазурик О.І. — вихователь-методист, вища категорія
   11 група (молодший вік)
   Бонсевич Т.В. — вихователь, 11 т.р.
   Колесник О.П. — вихователь, 11 т.р.
   12 група (молодший вік)
   Полякова В.І. — вихователь, 1 категорія
   Стецька Ю.В. — вихователь, 10 т.р.
   Шишкова Є.О. — вихователь, 1 категорія (декретна відпустка)Макаревич Т.О. — вихователь, 1 категорія

   Освітні програми, що реалізуються в закладі Комплексні програми:

   «Дитина», освітня програма для дітей від 2 до 7 років  (наук. кер. В.О.Огнев’юк)

   Варіативні (Парціальні програми):

   • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);
   • «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З.,   Линник Т. А.).
   • «Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. — Єфименко М. М.);
   • Програма соціальної та фінансової освіти дітей 3-6років «Афлатот»
    Ліцензований обсяг та фактична кількість дітей, що зараховані до закладу
    У своєму складі КЗ «ДНЗ № 67 ВМР» у 2017-2018 навчальному році має 12 груп загального розвитку. З них :
   • 2 групи раннього віку;
   • 3 групи молодшого дошкільного віку;
   • 3 групи середнього дошкільного віку;
   • 4 групи старшого дошкільного віку.
    Фактична кількість дітей — 319.

    Мова освітнього процесу
    Освітній процес в КЗ «ДНЗ № 67 ВМР» здійснюється українською мовою.
     

    Наявність вакантних посад в закладі
    Вакантних посад — немає. 

    Матеріально-технічне забезпечення закладу
    Державна установа  комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 67 Вінницької  міської ради» санаторного типу розміщений у  приміщенні  з площею забудови  1410,9 м². Рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 30.06.1988  року № 214 було затверджено акт Державної прийомки до експлуатації дитячого закладу, який розпочав роботу у липні 1988 року.Приміщення закладу типове, проектна потужність – 320 дітей.Заклад розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Стельмаха , 45.Заклад  знаходиться у комунальній власності.Стан будівель – задовільний, освітлення відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Режим роботи закладу 12 годин.Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, затвердженого відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.12.2016  № 531 «Про внесення змін та затвердження в новій редакції статутів комунальних загальноосвітніх навчальних закладів міста».Територія закладу становить 1,1  га,  огороджена металевою огорожею та утримується в задовільному стані. Земля, надана в користування закладу, використовується за призначенням, утримується в належному санітарно-гігієнічному стані. Освітлення території відповідає діючим нормам. Пісочниці на групових майданчиках з кришкою, обладнання справне.

    Для реалізації навчально-виховного процесу в закладі наявні 12 груп (2 раннього віку, 10 дошкільного віку, 1 цілодобова група) спортивна та музична зали, майданчики для прогулянок.

    У кожному груповому осередку наявні:

    роздягальня;

    туалетна кімната;

    душова;

    групова кімната ;

    спальня;

    буфетна.

     

    Основні приміщення   закладу мають природне та штучне освітлення.

    Навчально- матеріальне  забезпечення відповідає  Закону України «Про дошкільну освіту», вимогам Санітарного регламенту, затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016 року №234, типовому  Переліку обов’язкового обладнання навчально – наочних  посібників та іграшок  у дошкільних навчальних закладах.

    Усі групи дошкільного навчального закладу забезпечені твердим  та м’яким інвентарем

    Дошкільний  навчальний заклад має  кабінет  завідувача,  методичний  кабінет, кабінет психолога,   кабінет музичних керівників,  кабінет лікаря, медичний пункт, масажний кабінет, маніпуляційну.

     

    Кожна групова кімната укомплектована шафами для іграшок, столами та стільцями відповідно до росту дітей, килимом, пилососом для щоденного чищення килима. Роздягальні обладнані шафами для одягу дітей та лавами. У спальнях наявні безпечні стаціонарні ліжка (закріплене за кожною дитиною), що відповідають зросту та віку дитини. Кожне спальне місце забезпечено необхідними постільними речами, зокрема матрацом, подушкою, ковдрою, постільною білизною, покривалом, рушниками для обличчя.

    Туалетні кімнати групових осередків обладнанні умивальниками, унітазами, душовим піддоном та ваннами, вішалками для рушників і предметів особистої гігієни , які закріплені за кожною дитиною. У групі раннього віку встановлено стелаж для горщиків. Інвентар для миття підлоги у  приміщеннях групових осередків і туалетів промарковане та зберігається окремо з унеможливленням доступу до них дітей.

    Буфетні укомплектовані всім необхідним обладнанням для організації харчування дітей, зокрема посудом для сервірування столів, отримання та поцінування готових страв, раковинами для миття посуду, шафами для зберігання посуду, санітарним одягом (білий халат, фартухи, ковпак).

    Харчоблок дошкільного навчального закладу розташований на першому поверсі будови. Харчоблок забезпечений усім необхідним технологічним обладнанням, витяжною вентиляцією, повністю забезпечує технологічний процес обробки продуктів харчування. До складу харчоблоку входять: виробничий цех, цех для переробки сирих овочів, мучний та цех для переробки м’яса,  риби,  комора для сухих продуктів. Овочі зберігаються у овочесховищі.

    На першому поверсі розташоване приміщення для медичного обслуговування дітей, це зокрема: медичний кабінет, маніпуляційна, кабінет лікаря, ізолятор. На другому поверсі розміщені фізкабінет та кабінет масажу. Оснащення медичного кабінету відповідає наказу МОЗ України та МОН України від 30.08.2005 N 432/496.

    Для прання, сушіння та прасування білизни, рушників тощо дошкільний навальний заклад має пральню , яка обладнана  пральними машинами-автоматами, сушаркою, прасками, стелажами для зберігання чистої білизни.

    Заклад  забезпечений  комп’ютерною  технікою: в наявності 5 комп’ютерів, 1 ноутбук, 3 принтера, проектор, екран.

    Всі комп’ютери знаходяться в локальній мережі та підключені до мережі Internet . Завдяки підключенню до мережі Інтернет заклад здійснює електронний документообіг з Департаментом освіти, міським методичним кабінетом, іншими освітніми закладами.

    Кожа група закладу має паспорт, в якому відображені перелік методичної літератури, дидактичний та роздатковий матеріал, наочні посібники та технічне обладнання. Навчально-методичне забезпечення дозволяє в повному обсязі виконувати навчальні програми, за якими працює колектив закладу.

    В корпусах закладу на сходових клітинах та коридорах закладу розміщено:

    • змінні інформаційні стенди для педагогів та батьків;
    • куточок з охорони праці;
    • інформаційно-довідковий куточок з Цивільного захисту;
    • куточок психолога;
    • «Куточок пожежної безпеки»;

    стенди:

    • «Наші зірки»;
    • виставка малюнків

    На високому рівні оформлені інформаційні стенди  в методичному кабінеті.

    Заклад має централізовану систему теплопостачання та підключений до централізованих мереж водопроводу і каналізації. Холодною та гарячою проточною водою забезпечені туалетні кімнати, душові, буфетні, харчоблок, медичне приміщення, пральня.

    Інвентаризаційний опис

    Результати моніторингу якості освіти

    Порядок прийому дітей до закладу

     

    1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється  керівником

    відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду

    комплектації груп раннього та молодшого віку (серпень-вересень) поточного

    року та протягом року для інших вікових груп у відповідний дошкільний

    навчальний заклад.

    У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей

    упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних.

    1. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі.

    При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника буде відправлене

    електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.

    1. У разі відсутності електронної адреси про зміну статусу заявнику буде

    повідомлено у телефонному режимі.

    1. У разі встановлення статусу «Є можливість зарахування в ДНЗ» заявник

    зобов’язується протягом 30 календарних днів подати керівнику ДНЗ усі

    необхідні документи для зарахування, передбачені п.6 Положення Про

    дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами):

      заява батьків або особи, яка їх замінює;

      медична картка про стан здоров’я дитини (ф. № 026/о);

      довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

      свідоцтво про народження;

      довідка про місце реєстрації дитини;

      реєстраційна картка про встановлення статусу щодо можливості зарахування в

    даний ДНЗ, яка роздруковується з розділу «Перевірка статусу заявки по серії та

    номеру свідоцтва про народження» з персонального комп’ютера або в  Центрі

    адміністративних послуг Вінницької міської ради.

    1. Прийом дітей до ДНЗ

    здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення Про дошкільний

    навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами)  при наявності

    заключення лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для дітей з латентною

    туберкульозною інфекцією та після вилікування з приводу туберкульозу),

    направлення департаменту освіти Вінницької міської ради та пакету документів,

    передбачених п. 3.3. Положення, за умови попереднього внесення дитини до

    списків загальної міської електронної реєстрації.

    1. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів,

    який розташований поблизу ДНЗ, що обрав заявник, та відсутності заявників

    відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного

    навчального закладу із найбільшою кількістю заявників  може бути

    запропонована можливість бути зарахованим до іншого ДНЗ.

    1. У разі відсутності вільних місць в обраному ДНЗ та відмови батьків від іншого

    запропонованогодитячого садочка, заявка залишається в реєстрі до моменту

    наявності місць.

    1. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для

    зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише при

    наявності реєстраційної картки з вказаним статусом «Є можливість зарахування

    в ДНЗ», яка буде зберігатися в особовій справі дитини в ДНЗ.

    1. Першочергово зараховуються до ДНЗ наступні категорії:

      діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ДНЗ;

      тубконтактні діти, діти, які перехворіли на туберкульоз чи мають ускладнення

    після БЦЖ;

      діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

      діти, які перебувають під опікою чи в прийомних сім’ях;

      діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців);

      діти працівників дошкільних закладів  у разі виходу на роботу;

      діти із сімей, які прибули з території Автономної Республіки Крим, м.

    Севастополь та південно-східних регіонів України;

      діти із сімей військовослужбовців, що призначені для проходження служби у

    м.Вінниці з іншої місцевості на час оголошення мобілізації згідно Указу

    Президента України «Про часткову мобілізацію» від 17.03.2014 року №303/2014

    з урахуванням вікових категорій дітей, групи для яких сформовано в

    дошкільному навчальному закладі;

      діти учасників бойових дій.

    1. Позачергово зараховуються до ДНЗ наступні категорії:

      діти батьків-інвалідів І групи, в том у числі діти учасників ліквідації наслідків

    катастрофи на Чорнобильській АЕС (1:10);

      діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна

    дитина відвідує даний ДНЗ (1:10);

      діти працівників прокуратури, судів та правоохоронних органів, що призначені

    для проходження служби з іншої місцевості (1:10);

      діти військовослужбовців (1:10).

    1. У разі будівництва дошкільного навчального закладу за інвестиційні кошти, діти

    працівників інвестиційної компанії мають право на зарахування до даного

    закладу у співвідношенні 1:10.

    1. У разі передачі дошкільного навчального закладу до комунальної власності

    установою чи організацією, діти працівників даної установи чи організації

    мають право на зарахування до переданого закладу у співвідношенні 1:10.

    1. Діти, які не були забезпечені місцем в ДНЗ в попередньому році, будуть

    забезпечені в наступному році відповідно до черговості в Реєстрі з врахуванням

    дати реєстрації.

    Умови доступності закладу для дітей з особливими освітніми потребами

    Умови відсутні.